Imatges per als 40 anys de la UPC. Amb motiu de la commemoració del 40è aniversari de la Universitat, aquesta exposició fotogràfica us endinsarà en diversos moments de la seva història: des de la visita d'Albert Einstein, el 1923, a la construcció del Campus Nord a Barcelona o la transformació de la capella de la Torre Girona en seu del superordinador MareNostrum. Us convidem a fer aquest viatge per 40 anys de la UPC.

ImaginaryBCN, pràcticum de divulgació

El projecte implementa experiències pràctiques dels estudis universitaris de matemàtiques (grau, llicenciatura i màsters) en l'àmbit de la docència i la divulgació científica. La finalitat divulgativa pretén fomentar la cultura matemàtica entre la ciutadania en general i entre l’alumnat de primària, secundària i batxillerat de manera especial. S’aporten tallers didàctics i materials específics per a cada nivell educatiu, al voltant de l'exposició "RSME-Imaginary".

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster

Integració de GoogleDocs a la plataforma Moodle

El projecte consisteix a realitzar una integració entre ATENEA i el servei de documents i fulls de càlcul en el núvol: Google Drive. Usant l’estàndard d'interoperabilitat en l’aprenentatge electrònic IMS LTI, s'ha desenvolupat una aplicació que actua com a pont entre Moodle i Google Drive. Els resultats s'han presentat en la MoodleMoot España 2011 i el Congrés UBICOMM 2012, i s'han publicat a la revista Journal of Universal Computer Science, J.UCS (indexada ISI-JCR). El programa s'ha alliberat com a programari lliure.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Integració de la competèn- cia d’anglès en els graus

En el grup de recerca en comunicació científica i tecnològica multilingüe, Linguatech, treballem amb el convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües. Des d’una anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat, hem elaborat estratègies i materials per facilitar la impartició d’assignatures en anglès. El producte més destacat és el portal web Multilingual Formulae, ben valorat en diversos congressos internacionals.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster Vídeo

Quantum LEAP

Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes) és un entorn virtual d’aprenentatge d’anglès acadèmic a la universitat. Consta de deu mòduls didàctics en funcionament, amb material multimèdia per practicar la comunicació oral i escrita (incloent-hi la producció oral). Quantum LEAP està adaptat a l’EEES, amb eines interactives per facilitar l’aprenentatge. En aquesta fase del projecte s’ha redissenyat l’entorn, s’han revisat les activitats i s’han realitzat pilotatges i estudis d’usabilitat.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster Vídeo

La sostenibilitat en l’Enginyeria de Sistemes

L’objectiu d’aquest projecte és dotar el cos docent de la UPC de materials, coneixements i sensibilitat necessaris per integrar en els seus ensenyaments la competència transversal de la “sostenibilitat i compromís social”. S’han creat uns recursos pedagògics interactius de suport a les classes de teoria i un laboratori virtual que poden ser accessibles per web perquè s’emprin en les classes de laboratori de les assignatures i, així, s’integri la competència transversal.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster

Web 2.0 en el grau iTIC

L'equip docent de l'EPSEM que ha impulsat el grau en Enginyeria de Sistemes TIC, únic a tot l'Estat, ha posat en marxa un dipòsit de material docent (OCW) que inclou activitats, pràctiques, exercicis, apunts, etc. i que facilita que el professorat d'una assignatura conegui amb detall el contingut de les altres assignatures del grau; permet a l'estudiantat revisar continguts un cop cursats, i aporta informació complementària a la guia docent per al futur alumnat universitari.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster

Experimentació en Bioenginyeria

En aquest projecte s’han elaborat pràctiques interactives de bioenginyeria a través de dues pàgines web, una dedicada a la "transferència de matèria" i l’altra a l’estudi d’un "fermentador". Hi ha continguts, fotos i vídeos del desenvolupament de cada pràctica, així com tests d’autoavaluació. Aquest material facilita la formació de l’estudiantat abans d’entrar en el laboratori, on experimentarà amb dues plantes pilot.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster

Integració de sistemes de resposta interactiva

Les tres escoles del Campus Nord utilitzen els comandaments TurningPoint en algunes assignatures, sobretot de la fase inicial. La disponibilitat d’un nombre reduït de comandaments i la necessitat de repartir-los i recollir-los a cada classe limiten l’extensió d’aquesta metodologia. En aquest projecte s’ha desenvolupat un mòdul de Moodle i un conjunt d’aplicacions que permeten integrar els qüestionaris interactius a ATENEA i utilitzar els telèfons intel·ligents (smartphones) o els portàtils de l’estudiantat com a comandaments.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Creació de vídeos com a suport a les matemàtiques

Proposem als nostres estudiants i estudiantes que resolguin exercicis i, una vegada els han pensat, els presentem la resolució en vídeo (acompanyat per un PDF). L’activitat està penjada en el curs virtual que utilitza la plataforma Moodle. Creiem que la resolució en aquest format és més propera als estudiants i estudiantes que estan immersos de ben petits en les TIC. Considerem que aquestes eines són una bona manera de motivar l’estudiantat i millorar la qualitat de l'aprenentatge.

Documentació complementària
Document PDF Pòster Vídeo

Eines d'autor. Avaluació i desenvolupament

Una eina d’aprenentatge ràpid consisteix en un o diversos programes que permeten a l’autor obtenir material multimèdia de qualitat sense grans coneixements tècnics. En el mercat hi ha una gran quantitat d’aquests programes que prometen grans avantatges. La nostra experiència, després d’haver avaluat més de 80 paquets de software comercials i de lliure distribució, ens permet assessorar-te sobre quin és el més adient per a tu. Per a més informació, posa’t en contacte amb nosaltres a antonio.calomarde@upc.edu o al telèfon:93 739 82 28.

Documentació complementària
Document PDF Pòster Vídeo

OPENL@BE

Aquest projecte ha estat implantat a la Facultat de Nàutica de Barcelona i s'aplica a les assignatures d'Electricitat i Màquines Elèctriques. Els seus objectius són: convertir l'aula en laboratori i els laboratoris en llocs oberts, per facilitar l'accés als continguts pràctics i experimentals de l'electricitat i millorar el rendiment acadèmic; construir mòduls de laboratori, didàctics i portàtils, per usar-los fora del laboratori (a l'aula), i introduir l'ús de la simulació com una eina d'estudi.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Grau en Enginyeria Informàtica en anglès

La competència en tercera llengua i, en concret, un bon nivell d’anglès es pot assolir cursant assignatures en anglès. En el seu programa electoral, la degana actual plantejava la possibilitat d’oferir tota una línia del grau en Enginyeria Informàtica en anglès, que afavorís la mobilitat dels estudiants, la signatura de nous acords de doble titulació amb centres estrangers i la internacionalització dels estudis. Aquest projecte estudia la situació actual de la FIB, experiències similars a d’altres centres i fa una prova pilot.

Documentació complementària

Pràctiques de laboratori d'hidrologia subterrània

En cap de les assignatures de grau d'Hidrologia Subterrània s'imparteixen pràctiques de laboratori. Això fa que l'estudiantat rebi una educació purament teòrica sense arribar a assolir correctament els conceptes bàsics d'aquesta matèria. Aquest projecte tracta de solucionar aquest problema desenvolupant un taller de pràctiques de laboratori en el qual s'utilitza un model físic experimental. El model físic és un aqüífer sintètic reconstruït al laboratori dins d'un tanc de metacrilat transparent on es realitzen assaigs de bombatges i de traçadors.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

ATENEA en Circuits i Dispositius Electrònics

En les assignatures relacionades amb l’anàlisi de circuits i dispositius electrònics cal desenvolupar noves metodologies docents, tant pel que fa a la docència com pel que fa a la coordinació docent, per millorar el rendiment acadèmic i el grau de coordinació entre els diferents grups i els diferents professors i professores. El projecte que aquí es planteja proposa fer servir el potencial del campus ATENEA per millorar aquests aspectes.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Integració curricular d'assignatures per al disseny del nou màster d’Enginyeria Aeronàutica

Documentació complementària
Document PDF

Eines d’autoaprenentatge per càlcul d'estructures

En aquest projecte s’han desenvolupat eines multimèdia per a l'autoaprenentatge de càlcul d'estructures pel mètode dels elements finits (MEF). Aquestes eines permetran millorar la formació de l’estudiantat d'enginyeria en aquest àmbit i, en particular, facilitaran el desenvolupament de les competències d'aprenentatge autònom. Les eines d'autoaprenentatge s'han implementat amb èxit, com una prova de concepte, en l’assignatura "Teoria i Pràctica del Mètode dels Elements Finits en Construcció Naval" que es va impartir a la FNB.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster Vídeo

Docència tecnològica dels materials compostos

La tecnologia de materials compostos combina un conjunt de processos i materials complexos. S’ha dissenyat una pràctica amb l’objectiu de transmetre a l’alumnat els conceptes de disseny i fabricació utilitzant les tècniques de la infusió i la preimpregnació, i una pràctica d’anàlisi i simulació computacional amb validació experimental a partir d’un assaig destructiu de flexió i un de no destructiu amb ultrasons, i, finalment, s’ha proposat la presentació oral d’un treball davant un grup d’alumnes.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster Vídeo

OPTOstream - TIC i competències clíniques

La meta del projecte OPTOstream és sistematitzar una sèrie de competències que l’estudiantat necessitarà per al desenvolupament de la seva carrera investigadora i/o professional, mitjançant l’aprofitament màxim de la seva experiència d’aprenentatge clínic en un entorn de casos reals controlats i de simulacions, gràcies a l’enregistrament i l’emissió posterior o en temps real de vídeos.

Documentació complementària
Document PDF Pòster Vídeo

Aprenent matemàtiques al núvol

Gràcies a SAGE, un programari matemàtic lliure i de codi obert, els professors i professores podem fer càlculs en directe a classe i compartir-los fàcilment amb els estudiants i estudiantes perquè els repassin al seu ordinador, telèfon mòbil, tauleta, etc. En el projecte hem desenvolupat materials interactius adaptats a les assignatures de matemàtiques dels primers cursos de les enginyeries. Estudiants i professors poden accedir als materials a través de la web del projecte, que inclou també una selecció de materials que es troben a la xarxa.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster Vídeo

Aprenentatge autònom, col·laboració i TIC

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat docent de l'assignatura Programació Conscient de l'Arquitectura (PCA) en què l’estudiantat normalment realitza optimitzacions de codis d'una forma sistemàtica, sense un treball autònom de qualitat. Amb aquest objectiu, hem orientat l’assignatura cap l'aprenentatge de l'alumnat mitjançant el treball no presencial en col·laboració i hem desenvolupat una eina TIC de suport a la docència, amb feedback automàtic de qualitat.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Integració de competències genèriques amb TIC

El projecte consisteix en un servei d'autoenregistrament en vídeo per a la integració i avaluació de certes competències genèriques (comunicació oral/escrita, treball en equip i tercera llengua) a tots els programes d'estudis del Campus de Terrassa (UPC). És un recurs educatiu autònom amb què s'anima l’estudiantat a avaluar la seva pròpia activitat, de manera individual o en grup i amb què el professorat pot millorar seccions del pla d'estudis alhora que avaluar competències genèriques.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster Vídeo

Elaboració d'un pla de tutories per a la FIB

La majoria d’estudiants que accedeixen a la universitat no són conscients del que comporta cursar una carrera universitària. Sovint l'estudiantat té mancances de coneixements, però també hàbits i actituds no adequats. La figura del tutor o tutora pot ser de gran ajuda, especialment en l’inici dels estudis, ja que requereixen força dedicació. L’objectiu d’aquest projecte és la definició d’un pla de tutories per a l'estudiantat de la FIB per tal de millorar el seu rendiment.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Bloc d'optatives amb projecte pràctic comú

L'objectiu del projecte és el disseny i aplicació d'un bloc de 3 optatives del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, en què es treballen els diferents nivells d’un projecte pràctic comú. Utilitza una plataforma comuna sobre la qual es realitzen tasques de complexitat incremental, de manera que en cada assignatura s’utilitzen les eines desenvolupades anteriorment. Es pretén que l’estudiantat disposi d’uns lligams entre els coneixements obtinguts i que, davant els reptes plantejats, sàpiga utilitzar el pensament crític, l'anàlisi i la deducció.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Aprenentatge actiu dels sistemes d’informació

Impulsem un procés d’aprenentatge més efectiu de la realitat dels sistemes d’informació en les organitzacions a través de la visualització dels problemes de dues empreses del “món real”, de manera que es generi l’interès de l’estudiantat pels continguts, que entengui la rellevància dels problemes plantejats i que tingui les eines per buscar més informació sobre nous problemes que no s’havia plantejat inicialment.

Documentació complementària
Document PDF Pòster Vídeo

Participació i sostenibilitat en l’espai urbà

Espais Vius és una iniciativa d’aprenentatge participatiu per sensibilitzar i transformar des de l’anàlisi de la intervenció urbana i les infraestructures. Inspira la curiositat i la reflexió sobre experiències innovadores i bones pràctiques en l’espai urbà, i vol integrar la sostenibilitat en la vida universitària. S’han tractat els espais oberts del Campus Nord de la UPC, la transformació del Poblenou i el 22@, el Parc Lineal de la Sagrera, entre altres.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster

Electrònica aplicada als sistemes biològics

L’objectiu és que l’alumne entengui i reconegui les funcions i especificacions d’un sistema de mesura i/o control electrònic de l’àmbit dels sistemes biològics i sigui capaç d’explicar desviacions respecte dels valors esperats. Pràctiques desenvolupades: mesura de temperatura a 2, 3 i 4 fils, control de temperatura PID, mesura de senyals biològics, adquisició de dades (senyals ràpids, dataloggers). Les pràctiques s'utilitzen en 2 assignatures (22 hores presencials) i estan en constant ampliació.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Competències genèriques a la FIB

En aquest treball es fa una proposta sobre com treballar i avaluar, de manera global, les competències genèriques en una titulació de grau. Es proposa definir cada competència genèrica en termes de dimensions. Cadascuna de les dimensions es defineix en termes d'objectius a tres nivells, i són els objectius d'un determinat nivell de cada dimensió el que s'encarrega a les assignatures. Una mateixa assignatura pot treballar diferents dimensions d'una competència genèrica a un nivell diferent.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Transversalitat en l'Enginyeria d’Organització

Amb aquest projecte hem creat punts de connexió entre diferents assignatures per augmentar la transversalitat dins el pla d'estudis. D’aquesta manera, oferim a l'estudiantat la possibilitat de tractar problemes propers a les situacions reals de l'exercici de la seva professió, integrant àmbits i metodologies que prèviament es trobaven dispersos. Com a resultat, hem creat una col·lecció de casos transversals que acompanyen l'estudiantat durant més d’una assignatura.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster

Joc competitiu en línea per aprendre estadística

Un diagnòstic de les pràctiques d'estadística va portar a proposar per a una nova assignatura un joc competitiu en línia de presa de decisions basades en l'estadística. Aquest joc utilitza dades simulades i un web en què els estudiants i les estudiantes adquireixen dades consumint un pressupost, hi introdueixen les decisions que prenen i fan el seguiment de la seva posició en el joc. El resultat final (PRESTON, PRàctiques d'ESTadística ON-line) ja s'ha utilitzat amb èxit a l'ETSEIB (2 quadrimestres, 400 estudiants i estudiantes).

Documentació complementària
Document PDF Pòster Vídeo

Eines d'aprenentatge per a matèries d'imatge i vídeo

Aquest projecte vol promoure la col·laboració i coordinació entre assignatures de processament d'imatge i vídeo amb l'objectiu de millorar-ne els resultats en l'aprenentatge. La principal contribució és la creació d'un banc de materials comú: demostradors gràfics, col·leccions de problemes, qüestionaris, etc. Alhora, s'han establert estratègies per utilitzar aquest material en el desenvolupament de competències específiques i genèriques.

Documentació complementària
Document PDF Pòster

Nou material per a pràc- tiques d’òptica fisiològica

L’òptica fisiològica és la matèria que estudia el procés visual des d’un punt de vista òptic. Per estudiar-lo s’avalua la resposta d’un observador a estímuls. Gràcies a innovacions tecnològiques, la presentació d’estímuls es pot realitzar en monitors. L’objectiu d’aquest projecte consisteix a elaborar programari que permeti fer pràctiques mitjançant eines TIC, millorant els muntatges experimentals que s’utilitzaven fins ara a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa.

Documentació complementària
Document PDF Web Pòster

Millora de l'enginy i la creativitat

Per poder desenvolupar l’enginy i la creativitat de l’estudiantat hem vist la necessitat de desenvolupar el procés “metacognitiu”. Per fer-ho podem optar per dues vies: deixar-los sols de manera que siguin ells els qui prenguin la iniciativa o bé guiar-los amb pautes molt precises. En el primer cas, només podem filtrar l’estudiantat brillant, mentre que en el segon cas aconseguim arribar a un espectre més ampli. Hem desenvolupat una metodologia conjunta i, a posteriori, farem una micro-recerca per matèries.

Documentació complementària
Document PDF Pòster Vídeo